Produktywność

Z SYSTEM-KANBAN.PL

Produktywność to wydajność produkcji towarów lub usług wyrażona pewną miarą. Odnosi się do stopnia wkładu czynników produkcji (pracy, kapitału itp.) w działalność produkcyjną w ekonomii lub do stopnia efektywności wytwarzania wartości dodanej z zasobów . Im większą wydajność można uzyskać przy mniejszym nakładzie, tym wyższa jest produktywność.

Istnieje kilka rodzajów produktywności w zależności od kryteriów stosowanych do oceny. Dzieje się tak, ponieważ znaczenie słowa produktywność różni się w zależności od celu nakładów i wyników. Istnieje metoda pomiaru tego, ile wartości dodanej można wytworzyć z danego zasobu, oraz metoda pomiaru tego, ile daną wartość dodaną można wytworzyć przy mniejszych zasobach. Ponadto każda liczbowa miara produktywności staje się bardzo użytecznym wskaźnikiem (benchmarkem), porównując ją z produktywnością innych przedsiębiorstw, a nie stosując ją samodzielnie.

Wydajność pracy

Wydajność pracy odnosi się do tego, jaka wartość jest produkowana za jedną jednostkę siły roboczej (nakład pracy na jednostkę czasu). W makroekonomii produktywność częściowa odnosi się na ogół do wydajności pracy. W tym czasie, gdy wielkość produkcji wyrażona jest w wielkości fizycznej, nazywa się ją „fizyczną wydajnością pracy”, a gdy jest wyrażona w wartości pieniężnej (wartości dodanej), nazywa się ją „wydajnością dodaną pracy”. Mówiąc o wydajności pracy, zwykle odnosimy się do tego drugiego.

Wydajność pracy = wielkość produkcji / wykorzystanie nakładów pracy

Czynniki poprawiające produktywność

  • Zwiększona akumulacja dóbr kapitałowych (środków produkcji) poprzez inwestycje
  • Poprawa jakości kapitału ludzkiego (siły roboczej) poprzez edukację
  • Poprawa wydajności poprzez realokację zasobów z sektorów o niskiej do wysokiej produktywności
  • Postęp technologiczny poprzez badania i rozwój
  • Podwyżka płacy minimalnej

Laureat Nagrody Nobla, ekonomista Paul Krugman, na podstawie nagromadzenia badań empirycznych w ostatnich latach wskazuje, że podniesienie płacy minimalnej ma pozytywny wpływ na zatrudnienie. Doszedł do wniosku, że wzrost płac zmniejsza rotację pracy i zwiększa produktywność.

Działania zwiększające produktywność

W każdej firmie prowadzone są działania mające na celu zwiększenie motywacji pracowników, zwiększenie ich zaangażowania w organizację oraz skupienie się na zadaniach, które przynoszą klientom wartość dodaną i poprawiają produktywność. Istnieje wiele technik poprawiających produktywność. Wyróżnić należy:

REKLAMA
Ciasteczka cookie pomagają nam usprawniać nasze usługi. Korzystając z witryny, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.