Reklama

FIFO

19 kwietnia 2013 Kategoria :Kanban

Opis

FIFO jest metodą wyceny  zapasów w magazynie na podstawie kolejności przyjęcia produktu przez magazyn. W skrócie materiał który został zakupiony jako pierwszy zostanie skonsumowany w pierwszej kolejności. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla produktów, które charakteryzują się dużymi wahaniami cen dostaw.

» Więcej

Zasada działania systemu kanban

28 stycznia 2013 Kategoria :Kanban

Różnice między systemami tradycyjnymi, a kanbanem

W tradycyjnym podejściu do działalności produkcyjnej za cel nadrzędny uznawano maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu produkcyjnego bez względu na koszty związane z utrzymywaniem magazynów międzywydziałowych.

System kanban zapewnia ściślejszą kontrolę zapasów, produkcja uruchamiana jest tylko wtedy gdy pojawia się zapotrzebowanie na dany produkt. Dzieje się tak nawet w przypadku gdy może spowodować to przerwanie pracy robotników. W takich sytuacjach pracownicy przenoszeni są w miejsce gdzie praca występuje bądź przydziela się ich do innych często nieprodukcyjnych zadań. Kanban jest więc całkowitym zaprzeczeniem systemów tradycyjnych.

» Więcej

Strony: 1 2

Sygnały kanban

7 stycznia 2013 Kategoria :Kanban

W artykule tym przedstawione zostaną podstawowe narzędzia kanban za pomocą których sterowana jest produkcja. Możliwości w tej dziedzinie są niemal nieograniczone, na stronie tej znajdziesz opis najbardziej popularnych narzędzi kanban.

» Więcej

Strony: 1 2

Karty kanban

2 stycznia 2013 Kategoria :Kanban

Karty kanban

Karty kanban są kluczowym elementem systemu kanban, jest to najczęściej zalaminowana fiszka z naniesionymi na nią odpowiednimi parametrami kanban. Karty te sygnalizują potrzebę przejścia materiałów w produkcji, obiektu produkcyjnego bądź materiałów od zewnętrznego dostawcy lub zakładu produkcyjnego.

» Więcej

Strony: 1 2

Zastosowania kanban w firmie

20 grudnia 2012 Kategoria :Kanban

Zastosowanie kanban w produkcji

Kanban można stosować zasadniczo w większości obszarów produkcji, niezależnie od tego, materiały są przesuwane czy produkowane. W większych zakładach produkcyjnych w celu zaspokojenia potrzeb produkcji powinien być zastosowany niezależny transport w zakładzie.

Na kolejnych podstronach tego serwisu zaprezentujemy w szczególności zastosowanie KANBAN w obrocie materiałowym. Kanban w tym przypadku będzie sterował zabezpieczeniem produkcji przed brakami materiałowymi w połączeniu z produkcją sterowaną kartami KANBAN.

» Więcej

Kanban

19 grudnia 2012 Kategoria :Kanban

Opis Kanban

Jest to japońska metoda kontroli procesu produkcyjnego oparta wyłącznie na rzeczywistym zużyciu materiałów. Kanban umożliwia redukcję zapasów w hali produkcyjnej, które są wymagane do zoptymalizowanego działania produkcji. Celem systemu jest kontrola i redukcja kosztów magazynowania materiałów, zwiększenie dostępności materiałów i wyeliminowanie przestojów produkcji spowodowanych brakiem wymaganych materiałów.

Celem systemu Kanban jest redukcja zapasów, tym samym zmniejszenia zaangażowania kapitałowego i zwiększenie elastyczności produkcji w odniesieniu do zmienionych wymogów ilościowych. Cel ten będzie możliwy bez utraty gotowości do dostarczenia gotowego produktu. Po wdrożeniu systemu KANBAN często obserwowane jest zwiększenie produktywności oraz poprawa wyników firmy.

» Więcej

Strony: 1 2 3

Reklama