Kontrola jakości

Kontrola jakości jest procesem, który pozwala przedsiębiorstwu zapewnić utrzymanie lub poprawę jakości produktów. Aby to osiągnąć, przedsiębiorstwo musi stworzyć środowisko, w którym zarząd i pracownicy dążą do perfekcji poprzez szkolenie personelu, tworzenie benchmarków jakości produktów i testowanie produktów w celu sprawdzenia istotnych statystycznie odchyleń.

Ważnym aspektem jest ustanowienie dobrze zdefiniowanych kontroli, które pomagają zestandaryzować produkcję i reakcje na problemy jakościowe. Ograniczenie miejsca na błędy poprzez określenie, które działania produkcyjne mają być wykonywane przez konkretne osoby, zmniejsza ryzyko, że pracownicy będą uczestniczyć w zadaniach, w których nie posiadają odpowiedniego szkolenia.

Kontrola jakości pozwala na rozwijanie świadomości jakości, zadowolenie konsumentów, obniżenie kosztów produkcji, maksymalne wykorzystanie zasobów, obniżenie kosztów inspekcji, zwiększenie dobrej woli, wyższe morale pracowników, poprawę relacji pracodawca-pracownik, ulepszenie technik i metod produkcji, skuteczną reklamę, ułatwienie ustalania ceny, a także zwiększenie sprzedaży.

Cele kontroli jakości

Celem kontroli jakości jest zapewnienie, że produkty i usługi spełniają określone wymagania i standardy jakości. Jest to proces, który pozwala na identyfikację i usuwanie błędów i niezgodności w produkcji. Celem jest również zapewnienie zadowolenia klientów i zwiększenie wiarygodności i renomy przedsiębiorstwa. Poprzez ciągłe monitorowanie i ulepszanie procesów produkcyjnych, kontrola jakości pomaga zapewnić bezpieczeństwo i trwałość produktów, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa.

Planowanie i organizacja kontroli jakości

Planowanie i kontrola jakości jest procesem kluczowym dla każdej organizacji, która chce zapewnić wysoką jakość swoich produktów lub usług. Poniżej opisano sześć kroków, które są niezbędne do skutecznego zarządzania jakością.

Krok 1: W tym kroku dokonuje się określenia charakterystyk jakości produktu lub usługi. Charakterystyki te są bezpośrednio związane z specyfikacjami projektu produktu lub usługi. Najczęstsze charakterystyki jakości to:

 • Funkcjonalność - czy produkt spełnia swoje zamierzone funkcje.
 • Wygląd - czy aspekty fizyczne są atrakcyjne.
 • Niezawodność - zdolność produktu lub usługi do ciągłego działania.
 • Trwałość - ogólne oczekiwane życia produktu.
 • Serwisowalność - zdolność organizacji naprawy produktu lub usługi.
 • Kontakt - interakcja dostępna pomiędzy klientem/konsumentem, a organizacją.

Krok 2: Po określeniu charakterystyk jakości, należy je wyrazić w mierzalnych terminach. Kontrolowane są tylko charakterystyki, które są mierzalne.

Krok 3: Każda zdefiniowana charakterystyka jakości produktu lub usługi powinna mieć ustalone standardy jakości. Standardy jakości dla charakterystyk jakości pozwalają kierownik ds. kontroli jakości mierzyć zgodność i osiągnięcie zdefiniowanych charakterystyk jakości.

Krok 4: Określenie, czy produkt lub usługa spełnia realistyczne standardy jakości poprzez ich analizę. Jest to krok kontrolny. Kierownik ds. kontroli jakości zainteresowany jest poniższymi obszarami w tym procesie kontrolnym.

Czy zastosować kontrolę zapobiegawczą, na bieżąco lub reaktywną.

Decyzja, czy sprawdzać każdy produkt lub usługę indywidualnie, czy też przeprowadzać ogólne próbkowanie aby określić czy wszystkie produkty i usługi spełniają standardy jakości.

Przeprowadzenie kontroli procesu statystycznego lub próbkowania. Kontrola procesu statystycznego polega na inspekcji w trakcie procesu produkcji lub świadczenia usług. Próbkowanie polega na inspekcji po procesie produkcji lub świadczenia usług.

Krok 5: Nigdy nie postrzegać odchyleń jakości negatywnie. Chociaż mogą być kosztowne, dają organizacji możliwość identyfikacji i poprawy przyczyn słabej jakości. Przeprowadzenie identyfikacji i poprawy słabej jakości na tym etapie.

Krok 6: Ostatni krok to ciągłe poszukiwanie sposobów poprawy jakości produktów i usług. Poprawa produktów i usług opiera się na pomiarze wydajności. Poprawa może być gwałtowna i o dużej skali lub może być stopniowa, gdzie mają miejsce regularne i niewielkie zmiany - ciągłe doskonalenie.

Przeprowadzanie inspekcji i testów

Przeprowadzanie inspekcji i testów jest ważnym procesem w branżach takich jak produkcja, usługi czy technologia, który ma na celu zapewnienie jakości i poprawności wytwarzanych produktów lub świadczonych usług. Inspekcja polega na dokładnym sprawdzeniu produktów lub usług pod kątem spełnienia określonych norm i standardów jakościowych, z kolei testy służą do weryfikacji funkcjonalności i poprawności działania produktów czy usług. Przeprowadzenie inspekcji i testów może mieć formę kontroli procesu produkcji, badań laboratoryjnych czy też testów użytkowych. Wszystko po to, aby upewnić się, że produkty lub usługi spełniają oczekiwania klientów i są wolne od błędów i wad. Przeprowadzanie inspekcji i testów jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala uniknąć problemów i niezadowolenia klientów, a także zapewnia ciągły rozwój i poprawę jakości produktów i usług.

Inspekcja jest procesem, który pozwala na ocenę i kontrolę jakości produktów, usług lub procesów biznesowych. Aby przeprowadzenie inspekcji przebiegło pomyślnie, konieczne jest przeprowadzenie kilku kluczowych kroków, w tym:

 • Zdefiniowanie celu i zakresu inspekcji
 • Przygotowanie i aprobata planu inspekcji
 • Rekrutacja i szkolenie zespołu
 • Przeprowadzenie inspekcji i zebranie informacji
 • Analiza i ocena uzyskanych informacji
 • Raportowanie wyników i wniosków
 • Wdrożenie i monitorowanie działań naprawczych

Metody kontroli jakości

Istnieje kilka metod, którymi można wspomóc się podczas kontroli jakości. Na przykład wykres kontroli jakości jest graficznym przedstawieniem tego czy próbkowane produkty lub procesy spełniają swoje zamierzone specyfikacje, a jeśli nie, w jakim stopniu różnią się od tych specyfikacji. Jeśli jeden wykres analizuje określoną cechę produktu, nazywa się go wykresem jednowymiarowym. Wykres, który mierzy różnice w kilku cechach produktu, nazywa się wykresem wielowymiarowym. Śledzenie różnic pozwala przedsiębiorstwom zobaczyć ile wad produkują na jednostkę produkcji i jakie rodzaje wad występują. Oto kilka przykładów używanych metod.

 1. Wykres X-Bar - Losowo wybrane produkty są testowane pod kątem cech, które śledzi wykres. Częstą formą wykresu kontroli jakości jest wykres X-Bar, gdzie oś Y na wykresie śledzi stopień, w jakim zmienność badanej cechy jest akceptowalna. Oś X śledzi próbki, które zostały poddane testom. Analiza wzoru zmienności na tym wykresie pomaga określić, czy wady występują losowo czy systematycznie.
 2. Metoda Taguchi - Metoda Taguchi to inne podejście, które podkreśla role badań i rozwoju, projektowania produktu i rozwoju produktu w zmniejszaniu występowania wad i awarii w produktach. Metoda Taguchi uważa projekt za ważniejszy od procesu produkcyjnego w kontroli jakości i stara się eliminować zmiany w produkcji, zanim jeszcze one mogą wystąpić.
 3. Metoda 100% Inspection - Ta metoda inspekcji jakości polega na dokładnym przeglądaniu i ocenie wszystkich elementów produktu. Ta forma kontroli jakości jest stosowana w celu wykluczenia wad produktów. Ta metoda jest często stosowana do oceny wartościowych metali i produktów. Metoda 100% inspekcji wymaga danych dotyczących procesu produkcji i oprogramowania do analizy zapasów. Wyzwaniem stosowania tej metody jest to, że dokładne obejrzenie każdego jednego elementu użytego do budowy produktu jest kosztowne i może destabilizować lub uniemożliwić użycie produktu. Na przykład, jeśli stosujesz tę metodę, aby zbadać organiczne truskawki, ryzykujesz uszkodzenie truskawek, co uniemożliwia ich sprzedaż.

Kontrola jakości w lean management

Techniki Lean związane z kontrolą jakości to m.in.:

 1. Kaizen - ciągłe ulepszanie procesów i produktów, aby zwiększyć ich jakość.
 2. 5S - system organizacji i porządkowania przestrzeni produkcyjnej i biurowej, aby zwiększyć efektywność i poprawić jakość.
 3. Poka-Yoke - metoda zapobiegania błędom i pomyłkom w procesie produkcyjnym, poprzez projektowanie produktów i procesów w taki sposób, aby uniemożliwiały one powstawanie błędów.
 4. Praca standaryzowana - metoda tworzenia i utrzymywania standardów pracy, aby zapewnić ciągłość i jakość procesów i produktów.
 5. Andon - system sygnalizacji problemów w procesie produkcyjnym, umożliwiający szybką reakcję na błędy i usterki, poprawiającą jakość produktów.