Zero odpadów

Inaczej Zero Waste - to technologia bezodpadowa, to zasada organizacji produkcji, która implikuje wykorzystanie surowców i energii w cyklu zamkniętym. Cykl zamknięty oznacza łańcuch surowców pierwotnych – produkcja – konsumpcja – surowce wtórne .

Opis

Coraz więcej organizacji dąży do całkowitego wyeliminowania odpadów poprzez redukcję lub ponowne wykorzystanie w jakiś sposób wszystkich produktów i materiałów ubocznych ich działalności produkcyjnej i biznesowej. Inicjatywa ta nosi nazwę „zero waste”. Dobrym przykładem metody zero waste jest sama natura. Żywe istoty umierają, rozkładają się, użyźniając jednocześnie ziemię, w ostateczności jest to przygotowanie podłoża do nowego wzrostu. W ujęciu historycznym zero-waste można postrzegać jako kolejną falę rewolucji przemysłowej. Czerpiąc wskazówki z ruchów Lean Manufacturing lub Six Sigma, jest to sposób prowadzenia biznesu, który ma na celu albo wyeliminowanie materiałów powstałych podczas produkcji niezwiązanej z produktem docelowym, albo przekształcenie ich w produkty wyjściowe, które generują wartość.

Zasady technologii zero odpadów

  • Podejście systemowe
  • Zintegrowane wykorzystanie zasobów
  • Cykliczność przepływów materiałów
  • Ograniczenie oddziaływania na środowisko
  • Racjonalna organizacja

Zero odpadów (zero waste) w energetyce

Paliwa stałe i płynne nie są w pełni wykorzystywane podczas spalania, a także tworzą szkodliwe produkty. Istnieje technika spalania paliwa w złożu fluidalnym, która jest bardziej wydajna i przyjazna dla środowiska. Emisje gazów muszą zostać oczyszczone z tlenków siarki i azotu, a popiół powstały w wyniku filtracji powinien być wykorzystany do produkcji materiałów budowlanych.

Zero odpadów (zero waste) w metalurgii

Konieczne jest szerokie wykorzystanie stałych, ciekłych i gazowych odpadów z hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji i zrzutów substancji szkodliwych. Otrzymane gazy zawierające siarkę można wykorzystać do produkcji kwasu siarkowego i siarki elementarnej. Metalurgia proszków jest również technologią bezodpadową. Stopień wykorzystania materiału wynosi 98-99%.

Zero odpadów (zero waste) w rolnictwie

Rolnictwo może wykorzystywać technologie bezodpadowe jak żadna inna branża. Biorąc pod uwagę, że odpady rolnicze są w większości pochodzenia organicznego, można je z powodzeniem przetwarzać przy użyciu istniejących technologii. Tak więc odpady zwierzęce lub masa roślinna mogą być wykorzystane do produkcji biogazu lub bioetanolu . Jednocześnie uzyskuje się oszczędności na zużyciu nieodnawialnych źródeł energii.

Zobacz też