Takt-Time

Czas taktu (ang. takt time) jest to przedział czasu lub częstotliwości, z jaką użytkownik zażąda gotowego produktu. Takt time jest często mylony z czasem potrzebnym na wykonanie produktu (lead time).

Czas cyklu zwykle stosuje się tylko do wyrobów gotowych (nie do półproduktów, ani podzespołów) ponieważ podstawą do obliczenia czasu cyklu jest poziom popytu konsumpcyjnego dla końcowego produktu lub usługi.

Wzór

 
Takt time - Czas taktu

T/T – czas taktu (takt time)

Tn – czas netto w gnieździe roboczym

D – zapotrzebowanie klienta w zadanym przedziale czasu.

Przykład

Czas zmiany w fabryce wynosi 8 godzin. Podczas zmiany przewidziane są 4 przerwy po 10 minut. W tym przypadku czas netto będzie równy różnicy czasu zmiany i czasu przerw.

Czas zmiany = 8 * 60 min * 60 s = 28800 sekund

Czas przerw = 4 * 10 min * 60 s = 2400 sekund

Tn = czas zmiany – czas przerw = 28800 – 2400 = 26400 sekund

Popyt na produkt w ciągu ostatniego miesiąca to 15000 sztuk. W ciągu 20 dni roboczych w tym przypadku, popyt dzienny będzie równy:

D = 15000 / 20 = 750 sztuk dziennie

Aby obliczyć takt time należy podzielić te dwie zmienne

T/T = 26400 / 750 = 35,2 sekundy

Oznacza to, że średnio co 35 sekund jedna jednostka produkcji powinna przejść do następnego etapu procesu (np. wysłanie do magazynu/supermarketu/KJ)